Tagged: keselamatan Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

 • Annisa 4:35 am on January 29, 2012 Permalink | Balas
  Tags: akhlaq, , , , , , , , keselamatan, ,   

  Akhlaq yang Baik 2 

  Sesungguhnya antara akhlak dengan ‘aqidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Ini karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman, semakin sempurna akhlak seorang Muslim berarti semakin kuat imannya.

  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:“Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari Kiamat melainkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor.”

  Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pula:

  “Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari Kiamat adalah yang paling baik akhlaknya…” (6)

  Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk Syurga, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:

  “Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.” Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk Neraka, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Lidah dan kemaluan.” (7)

  Ahlus Sunnah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturrahim, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan Ibnu Sabil. (8) Mereka (Ahlus Sunnah) melarang daripada berbuat sombong, angkuh, dan zhalim. (9) Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang daripada akhlak yang hina.

  Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah makmur, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

  “… Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur.” (12)

  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah sebutkan dalam firman-Nya:

  “Dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung.” (Al-Qalam : 4)

  Hal ini sesuai dengan penuturan ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha:

  “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling baik akhlaknya.” (13)

  Begitu pula para Sahabat Radhiyallahu ‘anhum, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

   

  Dengan demikian, di antara akhlak Salafush Shalih Radhiyallahu ‘anhum, yaitu:

  1. Ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya’.
  2. Jujur dalam segala hal dan menjauhkan dari sifat dusta.
  3. Bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat.
  4. Menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
  5. Berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan.
  6. Lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek (su’ul khatimah).
  7. Banyak berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak berbicara yang sia-sia.
  8. Tawadhdhu’ (rendah hati) dan tidak sombong.
  9. Banyak bertaubat, beristighfar (mohon ampun) kepada Allah, baik siang maupun malam.
  10. Bersungguh-sungguh dalam bertaqwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertaqwa, serta senantiasa takut kepada Allah.
  11. Sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain serta selalu menutupi aib orang lain.
  12. Senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah (tidak mengumpat sesama Muslim).
  13. Pemalu. (14)

  14. Banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya.

  “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Al-A’raaf: 199)

  15. Banyak bershadaqah, dermawan, dan menolong orang-orang yang susah.
  16. Mendamaikan orang yang mempunyai sengketa.
  17. Tidak hasad (dengki, iri), tidak berburuk sangka sesama Mukmin.
  Itulah di antara akhlak Salafush Shalih, mereka adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang harus mempunyai akhlak yang mulia kerana akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan ‘aqidah dan manhaj. Semoga kita diberikan taufiq oleh Allah Azza wa jalla dan diberikan kekuatan untuk dapat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum.

  [Disalin dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi’i, PO BOX 7803/JACC 13340A. Cetakan Ketiga Jumadil Awwal 1427H/Juni 2006M]

  Foot Note
  (1). Lihat QS. Al-Baqarah: 83, al-Isra’: 53, an-Nuur: 27, 28, 58, dan yang lainnya.
  (2). Lihat di antaranya dalam QS. an-Nisaa’: 31, al-Hujurat: 11.
  (3). HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 273 (Shahiihul Adabil Mufrad no. 207), Ahmad (II/381), dan al-Hakim (II/613), dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu. Dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 45).
  (4). HR. At-Tirmidzi (no. 1162), Ahmad (II/250, 472), Ibnu Hibban (at-Ta’liqaatul Hisaan ‘alaa Shahiih Ibni Hibban no. 4164). Lafazh awalnya diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (no. 4682), al-Hakim (I/3), dari Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.”
  (5). HR. At-Tirmidzi (no. 2002) dan Ibnu Hibban (no. 1920, al-Mawaarid), dari Sahabat Abu Darda’ Radhiyallahu ‘anhu. At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan shahih.” Lafazh ini milik at-Tirmidzi, lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 876).
  (6). HR. At-Tirmidzi (no. 2018), ia berkata: “Hadits hasan.” Hadits ini dari Sahabat Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu ‘anhu. Hadits ini ada beberapa syawahid (penguat), lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 791).
  (7). HR. At-Tirmidzi (no. 2004), al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 289), Sha-hiihul Adabil Mufrad (no. 222), Ibnu Majah (no. 4246), Ahmad (II/291, 392, 442), Ibnu Hibban (no. 476, at-Ta’liiqaatul Hisaan ‘alaa Shahiih Ibni Hibban), al-Hakim (IV/324). At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan shahih.” Dari Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu
  (8). Lihat QS. An-Nisaa’: 36.
  (9). Lihat QS. Al-Israa’: 37; al-A’raaf: 36, 40; al-Anfaal: 47; Luqman:18; dan lainnya.
  (10). HR. Al-Hakim (I/48), dari Sahabat Sahl bin Sa’ad z. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh Imam adz-Dzahabi, lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Sha-hiihah (no. 1378).
  (11). HR. Abu Dawud (no. 4798), Ibnu Hibban (no. 1927) dan al-Hakim (I/60) dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh Imam adz-Dzahabi.
  (12). HR. Ahmad (VI/159), dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha
  (13). HR. Al-Bukhari (no. 6203) dan Muslim (no. 2150, 2310) dari Sahabat Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu
  (14). Malu adalah akhlak yang mulia, yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiyat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajipan memenuhi hak orang-orang yang mempunyai hak. Lihat al-Hayaa’ fii Dhau-il Qur-aan al-Kariim wal Ahaadiits ash-Shahiihah oleh Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilaly, cet. Maktabah Ibnul Jauzi, th. 1408 H.
  (15). HR. Ibnu Majah (no. 4181), Shahiih Ibni Majah (II/406 no. 3370), ath-Thabrani dalam Mu’jamush Shaghir (I/13-14, cet. Daarul Fikr), dari Sahabat Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu. Lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 940).
  (16). HR. Al-Bukhari (no. 6117) dan Muslim (no. 37 (60)), dari Sahabat ‘Imran bin Husain Radhiyallahu ‘anhu
  (17). Diringkas dan disadur dari al-Wajiiz fii ‘Aqiidatis Salafish Shaalih (hal. 200-206) dan Min Akhlaaqis Salaf oleh Ahmad Farid, cet. Daarul ‘Aqiidah lit Turaats, th. 1412 H

  Iklan
   
 • Annisa 9:39 am on June 4, 2011 Permalink | Balas
  Tags: , , , , , keselamatan, , ,   

  she’s my mother 

  I saw my mom, and she’s really my mother, whenever.

  Berikut saya hadirkan tulisan yang disadur dari website muslim.or.id

  Beberapa contoh kisah para salaf dalam birrul (More …)

   
 • Annisa 10:22 am on April 3, 2011 Permalink | Balas
  Tags: , Gebang, Gebang's flyover, , , , , keselamatan, ,   

  Jalan Layang Gebang kabupaten Cirebon 

  Ini adalah cerita-ku tentang jalan layang Gebang, kabupaten Cirebon.

  Perlu kalian ketahui, saya adalah (More …)

   
 • Annisa 10:53 am on October 2, 2010 Permalink | Balas
  Tags: , , kecelakaan, kereta, keselamatan,   

  TABRAKAN KERETA API 

  bismillah.

  Menhub mengatakan bahwa kecelakaan KA di Pemalang dan Solo merupakan ‘human error’.
  JAKARTA: Kecelakaan antara KA Argo Anggrek yang menabrak KA Senja Utama di lintasan Desa Jatimulyo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah merupakan yang terparah selama 2010. (More …)

   
 • Annisa 5:59 am on December 20, 2009 Permalink | Balas
  Tags: , , , , kenyang, keselamatan, makanan, , ,   

  Makanan 

  Makanan2, jika sudah mengalami perubahan akan berubah (menyusut) pula zat yang dikandungnya. Seperti halnya singkong, jika direbus sudah barang tentu merupakan sumber karbohidrat. Namun bagaimana jika ia menjadi keripik singkong? zat karbohidratnya sepertinya berapa sekian persen sudah disedot. Karbohidratnya sepersekian persen hangus mungkin y, jadi, Terasa ringan bukan? Mgkn zat krbhdratny sudah hangus.

   
 • Annisa 5:19 am on December 20, 2009 Permalink | Balas
  Tags: , , DBD, fogging, , keselamatan, obat, ,   

  tentang fogging 

  Terbayangkah di benak kalian, ketika sekonyong-konyong datang petugas fogging sedangkan kalian sedang dalam keadaan ‘tidak siap?”

  entah itu fogging DBD atau fogging yg lain d, aku jadi takut, jgn2 obat fogging itu nanti bisa kehirup manusia y? ap coba yg menyebabkan ak brpikir sperti itu? waktu itu gara-garany ak lagi d dalem rumah, eh trus sekonyong-konyong dtanglah petugas fogging. wah, ak lgsg kalang kabut. eh, jadi kepikiran d tntg obat fogging itu. apakah fogging bisa bikin orang mati? Apa fogging bisa ngeresep ke bawah kulit kacang dan akhirnya masuk ke dalam kacang? udah gitu, pengalamn phit dari kecil, suka kburu-buru klo tiba2 dtg petugas fogging. apkh serta merta kita hrs menyalahkan fogger?

   
 • Annisa 2:47 pm on December 18, 2009 Permalink | Balas
  Tags: , boxer, , , keselamatan, olahraga, , , tarung   

  Me n Tarung Derajat 

  boxer

   Sejak kecil, entah karena saya adalah anak bungsu atau apa, saya selalu ngefan dengan kakak laki-laki saya. Saya pun selalu meniru apa yang dia lakukan. Dia masuk ke sekolah negri yang ber–ranking di kota Tegal, akhirnya (More …)

   
  • tarso herdiansyah 6:46 pm on Januari 29, 2010 Permalink | Balas

   salam kenal

   btw masuk tarung derajat mang biayanya berapa systemnya gmn ???
   kalau dijakarta ada nya dimana
   thanks

   • AnNisa Salman 10:39 am on Januari 30, 2010 Permalink | Balas

    klo ak sih ngikuty d kampus, jadi y murah. namanya juga unit kegiatan mahasiswa, paling dulu cuma Rp. 20.000,00.
    dulu, seingatku sih, masukny gampang, g dipersulit, anggap saja anda mau masuk klub.

  • Boxer Aremania 4:22 am on Oktober 15, 2011 Permalink | Balas

   Box!! tetap semangat teh,,,

   • ahendwina 1:54 am on Oktober 22, 2011 Permalink | Balas

    iyap. km siapa y? anak sunda jg?

  • pian 8:48 am on Oktober 21, 2011 Permalink | Balas

   Bro,, kalo di jogja ada gag ya kira2… nyari trus nih. mohon bantuan. thx

   • ahendwina 1:57 am on Oktober 22, 2011 Permalink | Balas

    banyak bro, jogja tuh. malah dl ak d FB bs gabung sm pusat boxer d Jogja. cb d FB-mu search “tarung derajat”. kyy bs muncul. afwan

 • Annisa 2:02 am on December 12, 2009 Permalink | Balas
  Tags: , cacar, cacar air, , keselamatan, , ,   

  Cacar Air 

  cacar air?

  jgn dekat-dekat nyamuk d. cukup masuk akal jg, karena jika dekat-dekat nyamuk (khususnya nyamuk yg warnanya arang dan berbadan ringan) badan jadi gatel, dan,,,,,,apa jadinya, nanti bentol cacar-nya jadi kegaruk d. (More …)

   
 • Annisa 5:04 pm on October 24, 2009 Permalink | Balas
  Tags: , , keselamatan, ,   

  Masih Campur Aduk 

  Mari kita mengesampingkan hal-hal kecil (yang tidak berguna) untuk mendapatkan sesuatu yang besar dan substansi. Untuk apa memikirkan hal-hal yang tidak berguna? Memang terkadang rasanya tidak sabar untuk tetap konsekuensi dengan keputusan yang telah kita tetapkan. (More …)

   
  • Agus Suhanto 10:16 pm on Oktober 26, 2009 Permalink | Balas

   salam,
   senang bertemu Anda melalui blog ini sy Agus Suhanto, posting yang oke 🙂 … salam kenal yaa

   reply: wah, begitu jg saya, senang sekali akhirnya ada yg komen 🙂 (wah ktauan). he he he,
   anda mau jd d blogroll kan?

   • j4sm 1:28 am on November 15, 2009 Permalink | Balas

    wah, begitu jg saya, senang sekali akhirnya ada yg komen 🙂
    he he he,
    mau jd j blogroll kan?

 • Annisa 1:12 pm on July 25, 2008 Permalink | Balas
  Tags: bela diri, , , , , keselamatan, ,   

  Latihan 

  • Hidup itu sekali, maka gak boleh main2, harus bErmakna. Sungguh celaka pemuda yang menyia-nyiakan masa mudanya, (maksudnya dia tidak membuat suatu prestasi yang berarti). Alangkah baiknya jika kita sudah punya anak nanti, di saat anak-anak kita masih berusia antara 1-3 tahun, usahakan sebisa mungkin kita dapat memberikan stimulus-stimulus yang baik bagi otaknya. (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal